About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 9 blog entries.

Esimiestyön kehittäminen

Liiketoiminnan kehitys kumpuaa työntekijöistä. Työntekijöiden toiminta ja kehittyminen ja samalla koko yrityksen toiminta ovat taas riippuvaisia esimiestyöstä organisaatiossa. Johtamisella vaikutetaan työntekijöiden motivaatioon, työpaikan ilmapiiriin ja moneen muuhun seikkaan, jotka ovat rakennuspalikoita asetettuihin tavoitteisiin pääsyssä. Toimintaympäristön muuttuessa myös johtamisen on muututtava ja kehityttävä. Näin ollen jatkuva esimiestyön kehittäminen on oltava osa kilpailukykyistä ja tuottavaa yritystä.

Hyvällä johtamisella osaajat pysyvät talossa

Hyvä johtaminen tukee työntekijöiden kehittymistä ja viihtymistä työpaikalla. Jos esimiestyö takkuaa, työntekijöillä on nykyään paljon matalampi kynnys vaihtaa organisaatiosta toiseen ja saman yrityksen palveluksessa vietetty aika onkin laskeva käyrä. Asiantuntijoista ja hyvistä tekijöistä on kova kilpailu, jolloin on erityisen tärkeää luoda johtamisen avulla yrityskulttuuri, johon työntekijän haluavat jäädä. Toisaalta taas pitkät työurat johtavat helposti toiminnan urautumiseen, jota voidaan estää henkilöstön kehittämisellä.

Esimiestyön kehittäminen alkaa esimiehestä itsestään

Hyvä esimies on läsnä, kuuntelee ja innostaa työntekijöitä ja hallitsee valmentavan johtamisotteen. Tämä onnistuu vasta, kun esimies tuntee itsensä, omat toimintatapansa ja osaa tunnistaa ja kehittää heikompia osa-alueitaan. Esimiestyön kehittäminen alkaa siis esimiehestä itsestään, jotta hän saa valmiudet kehittää johtamisellaan alaistensa hyvinvointia ja toimintaa sekä antaa heille tilaa käyttää ja kehittää parhaiten omaa osaamistaan yrityksen hyväksi. Esimies myös tukee henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa ja on aidosti mukana alaistensa toiminnassa.

On hyvä pitää mielessä, että yrityksen sisäinen ilmapiiri välittyy myös asiakkaan saamaan palveluun. Myös alati vaihtuva henkilöstö voi lähettää negatiivistä viestiä asiakkaille. Esimiestyötä kehittäessä on siis hyvä arvioida, kuinka menetelmät tukevat asiakaskokemustasi.

Tavoitteiden ja vastuualueiden kirkastaminen tehostaa toimintaa

Innostavan ilmapiirin lisäksi yrityksen tehokkuuteen vaikuttaa tavoitteiden viestiminen ja roolien asettaminen yrityksessä. Selkeästi määritellyt ja koko organisaatiolle viestityt tavoitteet tukevat tehokkuutta ja lisäävät työntekijöiden motivaatiota. On siis tärkeää, että etenkin esimiehet ymmärtävät yrityksen strategian ja tavoitteet ja osaavat niiden pohjalta ohjata alaisiaan oikeaan suuntaan. Lisäksi hallinto on rakennettava tehokkaalla tavalla ja tehtävänkuvat ja vastuualueet tulee olla selkeästi määritelty koko henkilöstölle.

Kilpailukykyinen ja dynaaminen organisaatio panostaa johtamisen kehittämiseen. Wirkan Management W -valmennuksessa kehitetään esimiestaitoja kokonaisvaltaisesti ja järjestetään yrityksesi hallinto tehokkaalla tavalla.

2018-07-11T05:14:37+00:00 11.07.2018|Valmennus|

Katsaus päättyneeseen tilikauteen – Wirka Oy

30.4.2018 tuli tilikausi päätökseen ja alla muutamia havaintoja siihen liittyen:

 • Tilikauden ja yrittäjyyteni aluksi voidaan katsoa 1.1.2018, jolloin yrittäminen todella alkoi, vaikka yhtiö perustettiinkin jo aiemmin.
 • Tilikauden liikevaihto jäi vielä pieneksi: tulos tulee olemaan tappiollinen eikä yrityksestä voi nostaa vielä tuloa itselleen. Kyseessä on kuitenkin pitkänmatkan juoksu eikä sprintti, ja odotukset seuraaville tilikausille ovat positiiviset.
 • Yrittäminen on ehdottomasti haastava, mutta myös palkitseva taiteenlaji, josta ei tulisi mitään ilman loistavia sidosryhmiä – asiakkaita, rahoittajia ja yhteistyökumppaneita. Kiitos teille!
 • Lakiasiainpalveluni eli Concludentia muodosti valtaosan tulovirrasta, mutta positiivisia merkkejä on nähtävissä myös Wirkan kanssa muodostetun kokonaisuuden kannalta. Tärkeintä on uskoa ja luottaa omaan tekemiseensä myös stressin ja kiireen keskellä.
 • Wirka pidättäytyi sijoitustoiminnasta johtuen sekä kassatilanteesta että markkinoiden epävakaudesta.

Keskeisiä opetuksia ja neuvoja, joita asiakkaiden kanssa vaihdettiin, olivat seuraavat:

 • Yksi keskeisistä tekijöistä yrityksen menestyksen kannalta on sen identiteetti: se millaiseksi organisaation kuuluvat ja sen ulkopuoliset henkilöt sen mieltävät.
 • Vain sitoutunut ja motivoitunut henkilökunta voi johdattaa yrityksen menestykseen ja siksi organisaation on oltava kiinnostava ja motivoiva sekä tuloksien mukaan palkitseva.
 • Hankintaorganisaation tulee pyrkiä suurten hankintavolyymien tuomiin kustannussäästöihin laadusta tinkimättä. Vastaavasti myynnin tulee ylläpitää laadun tasoa antamalla jatkuvaa palautetta ja informaatiota kentältä. Etenkin alkuvaiheessa on pyrittävä maksimoimaan myyntivolyymi ja kassavirta varmistaen samalla riittävä katetaso.
 • Tyydytä sidosryhmät, jotta voit tyydyttää osakkaat. Ilman syvää ja yhtäläisesti kannattavaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa ajaudut nopeasti hankalaan tilanteeseen. Jos huomaat yhteistyön takkuilevan sidosryhmän kanssa, kannattaa siitä luopua, ja etsiä vaihtoehtoinen toimija korvaajaksi.
 • Osakeyhtiössä suurena haasteena voidaan pitää – etenkin kasvuvaiheessa – vähemmistöosakkaiden osinkovaatimuksista johtuvaa korkeaa katetasoa suhteutettuna muihin toimijoihin. Tämä aiheuttaa haasteita tuloksenmuodostumisen kannalta, kun myyntivolyymit jäävät alle budjetoidun tason. Asia pyritään useimmiten korjaamaan järjestämällä kuluttajarakenne uudelleen, mikä voi kuitenkin aiheuttaa eroosiota katerakenteessa. Jos kassaan vielä kajotaan osinkojen toivossa ennen kuin se on riittävän vahva, on oravanpyörä valmis.
 • Palkkauksen perusteena panos-tuotos pohjainen malli on molemmille osapuolille tyydyttävin ratkaisu, kun siihen yhdistää työntekijän elannon kannalta riittävän peruspalkan. Mitä kattavammin henkilöstö on kannustinpalkkioiden piirissä, sitä motivoidummin ja lojaalimmin he työskentelevät.
  Viisaita mietteitä, joita toivoisi laajalti hyödynnettävän. Vaikka ”ensimmäinen oikea tilikausi” oli tiukka rutistus, siitä selvittiin monta kokemusta ja opetusta rikkaampana. Suurimpana haasteena oli uusasiakashankinta, mutta toisaalta toimialakin on pienyrittäjälle vaativa. Suurin osa projekteista oli tarvekohtaisia, vaikka sekä liikkeenjohdon konsultoinnissa että liikejuridiikassa pitäisi panostaa asioihin reaktiivisen toiminnan sijaan proaktiivisesti. Kuten ihminen tai auto, myös yritystoiminta kaipaa säännöllistä huoltoa ja huolenpitoa.

Hyvää kesää ja menestystä toimintaanne toivottaen,

Karri

2018-05-23T05:50:33+00:00 23.05.2018|Yleinen|

Millaista on yritysjohdon sparraus?

Kirjoitin viimeksi siitä, kuinka johdon valmennus tukee yrityksesi kehitystä sen eri vaiheissa. Yritysjohdon sparraus on tärkeää esimerkiksi muutostilanteissa, liiketoiminnan lukkotilanteissa tai ajatusten ja yrityksesi suunnan kirkastamisessa. Jäitkö kuitenkin vielä miettimään, millaista yritysjohdon sparraus oikeasti käytännössä on? Asian konkretisoimiseksi kerron, kuinka sparraus rakentuu Wirkan kanssa.

Mitä yritysjohdon sparrauksessa tehdään?

Ennen valmennuksen aloittamista teemme alkukartoituksen tilanteestasi ja tavoitteistasi. Tämän perusteella määräytyy myös sparraustapaamisten painopisteet: keskitytäänkö enemmän liiketoiminnan kehityskohtien määrittämiseen ja ratkaisemiseen vai valmennettavan henkilökohtaisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen? Yritysjohdon sparraus on kuitenkin aina kokonaisuus, jossa kaikki osa-alueet ovat tärkeitä ja muodostavat menestyksen kokonaisuuden.

Sparrauksessa saat riippumattoman ja puolueettoman kumppanin ja ammattilaisen, joka pystyy tarkastelemaan asioita näkökulmista, jotka ovat jääneet liian läheltä katsottuna huomaamatta. Esiin nousee ideoita ja asioita, jotka olisivat voineet jäädä muuten pimentoon. Näitä ideoita ja asioita viedään edelleen eteenpäin, jotta päästään konkreettisiin ratkaisuihin ja tuloksiin.

Sparraus ei rajoitu vain henkilökohtaisiin tapaamiskertoihin, vaan yhteydenpito jatkuu myös tapaamisten välillä puhelimitse kysymysten tai ajatusten herätessä. Kehitys jatkuu ja syvenee myös tapaamisten välillä valmentajan tarjoaman aineiston perusteella tehtävien analyysien avulla. Näin varmistamme jatkuvan kehityskaaren ilman pitkiä katkoksia ja parhaimman mahdollisen tuloksen.

Yritysjohdon sparraus perustuu aina ehdottomaan luottamuksellisuuteen. Valmentaja on keskustelukumppani, jonka kanssa löydetään avoimen keskustelun johdattamana oikeat keinot ja työkalut kehittämistä koskeviin kysymyksiin. Valmennus on tuloksekasta yhteistyötä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yritysjohdon sparraus auttaa saavuttamaan tavoitteet

Yritysjohdon sparraus tukee yksilön ja yhteisön tavoitteiden saavuttamisessa. Valmentaja on kumppani, tuki sekä kirittäjä, jonka avulla tavoitteisiin oikeasti päästään, eikä leikkiä jätetä kesken. Saavutettua kehitystä jatketaan myös itsenäisesti sparrauksen päätyttyä siinä karttuneiden taitojen ja tietämyksen avulla. Valmennuksen hedelmistä viestitään koko organisaatiolle, jotta sen hyödyt saadaan integroitua yrityksen toimintaan, eivätkä ne jää vain johdon sisäiseksi kehitykseksi.

Voisiko yritysjohdon sparraus olla toimiva työkalu sinulle ja yrityksellesi? Wirkan liikkeenjohdon ja liike-elämän laajalla ymmärryksellä voit täydentää omaa sekä yrityksesi osaamista ja saat lojaalin kumppanin kehitykseesi. Kartoitamme yrityksesi tilanteen ja tarpeesi veloituksetta, joten ota yhteyttä jo tänään!

2018-04-20T07:47:27+00:00 20.04.2018|Valmennus|

Johdon valmennus – yrityksesi kehityksen tukena

Matkalla hyväksi johtajaksi ei ole oikopolkuja. Kun yritys ja ympäristö muuttuvat ja kehittyvät, yrityksen johdon on kehityttävä niiden mukana. Nopeasti liikkuvan yrityskentän myötä myös organisaatiot ovat jatkuvassa muutoksessa ja perinteinen johtamismalli murroksessa. Johdon valmennus on dynaamisen, tehokkaan ja menestyvän organisaation tukena.

Miten johdon valmennus voi auttaa yritystäsi?

Johdon valmennus on aina ajankohtaista, sillä johdon jatkuva kehittäminen vie myös yritystä eteenpäin. Se on erityisen tarpeellista esimerkiksi, kun organisaatio on muutoksessa, liiketoiminta polkee paikallaan tai tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja. Valmennuksella voidaan tunnistaa menestyksekkään liiketoiminnan kannalta tärkeimmät johtamisen toimintatavat sekä heikot kohdat, jotka kaipaavat kehittämistä. Johdon valmennus voi auttaa myös mission ja vision kirkastamisessa ensin johdolle, ja sitten viestimään ne selkeästi eteenpäin koko organisaatiolle, jotta työntekijät pystyvät sitoutumaan yrityksen päämäärään ja työskentelemään sitä kohti.

Johdon valmennus tukee myös yrityksen johdon järjestämisessä tehokkaalla tavalla, mikä on liiketoiminnan kannalta kriittistä. Valmennuksen avulla voidaan kehittää esimerkiksi strategisen johtamisen ja tietojohtamisen taitoja, riskienhallintaa sekä eri hallinnollisten osastojen syvempää yhteistyötä. Lisäksi valmennuksella voidaan parantaa henkilöstölähtöistä johtamista ja kehittää organisaation vuorovaikutusta, mikä tukee valmiutta ratkaista ongelmat sisäisesti. Myös johdon sisällä johtamisalueiden vaihtuminen vaatii usein valmennusta johdon tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

Johdon valmennus auttaa toteuttamaan onnistuneen muutoksen

Erityisesti muutostilanteiden johtaminen kaipaa usein valmennusta, sillä monessa yrityksessä ollaan lähes jatkuvasti jonkinlaisen muutoksen äärellä ja niiden hallitseminen haastaa yritysten johtoa kehittymään. Onnistunutta muutosta ei tule pitää itsestäänselvyytenä, mutta ulkopuolisen tahon tietämystä ja asiantuntemusta hyödyntämällä voidaan todennäköisemmin saavuttaa haluttu lopputulos. Johdon valmennus sparraa organisaation avainhenkilöt kohtaamaan muutoksen vaatimukset ja pitämään työyhteisön tehokkaana ja tuloksellisena muutoksen keskelläkin.

Muutostilanteita ovat esimerkiksi erilaiset yritysjärjestelyt, toimintatapojen muuttaminen tai avainhenkilön vaihdos. Onnistunut muutos tarvitsee ajurikseen johdon, jolla on riittävä ymmärrys ja taidot muutoksen läpiviemiseksi ja valmiudet selvitä siitä ilman suuria haittoja liiketoiminnalle. Esimerkiksi yrityksien fuusioituessa johdolla on kriittinen tehtävä luoda uusi, yhtenäinen organisaatio, jossa työntekijät ovat sitoutuneita ja motivoituneita työskentelemään myös uudessa asetelmassa.

Kaipaatko sparrausta johtamiseen? Wirka tarjoaa johdon valmennusta kaikenkokoisille yrityksille eri toimialoilta – ota yhteyttä!

2018-04-06T09:54:22+00:00 06.04.2018|Valmennus|

Yritysjärjestelyt – vaihtoehtojen tunnistaminen

Yritysjärjestelyssä muutetaan omistuksen rakennetta tai liiketoiminnan osa siirretään toiselle yhtiölle. Yrityksen toiminnan järjestämisen syyt ja tavoitteet vaihtelevat, mutta usein päämäärä on liiketoiminnan kehittäminen parantamalla sen kannattavuutta ja tehokkuutta. Yritysjärjestelyt ovat usein monimutkaisia prosesseja, joissa sopivan toimintatavan tunnistaminen on ehdottoman tärkeää.

Huomioi tavoitteesi, vaihtoehtojen vaikutukset ja veroseuraamukset

Yrityksen toiminnan järjestämiselle on monia keinoja, joten erilaiset vaihtoehdot kannattaa huomioida ja punnita tarkoin niiden sopivuutta ja kannattavuutta. Lähtötilanteesi ja tavoitteesi vaikuttaa siihen, millainen yritysjärjestely sopii parhaiten sinun yrityksellesi. Tyypillisiä yritysjärjestelyitä ovat:

 • Sulautuminen
 • Jakaantuminen
 • Purkaminen
 • Liiketoimintasiirro
 • Osakevaihdot ja -annit
 • Optio- ja vaihtovelkakirjajärjestelyt
 • Yhtiömuodon muutos

Yritysjärjestelyt vaikuttavat aina koko yrityksen toimintaan ja sen rakenteeseen, omistajiin, henkilöstöön ja kumppaneihin. Yritysjärjestelyihin tulee siis suhtautua tarvittavalla vakavuudella ja arvioitava vaihtoehtojen vaikutukset liiketoimintaan, henkilöstöön ja verotukseen sekä yrityksen arvonmääritykseen. Ennen järjestelyihin ryhtymistä on lisäksi tärkeää tunnistaa muutoksen vaikutukset ja siihen liittyvät haasteet sekä varmistua liiketoiminnan sujuvasta jatkumisesta, sillä tavoiteltu lopputulos savutetaan ainoastaan tarkalla suunnittelulla ja toteutuksella. Vain huolella hoidettu yritysjärjestely hyödyttää liiketoimintaasi ja tuo sille lisäarvoa.

Verotukselliset seikat ovat tärkeä osa yritysjärjestelyitä ja joskus jopa syy uuden yritysjärjestelyn takana. Valittu toteuttamistapa vaikuttaa siihen, millaiset veroseuraamukset yrityksesi toiminnan järjestämisestä aiheutuu. Yritysjärjestelyt kuuluvat verotuksellisesti omiin ryhmiinsä: yhtiön jakautumiset ja sulautumiset, osakekannan vaihdokset, liiketoiminnan siirtämiset sekä muut yritys- tai omistusrakennetta muuttavat toimenpiteet. Vaihtoehtoja pohtiessa täytyy siis hahmottaa, millaiset lait koskevat näitä eri yritysjärjestelyn muotoja niin verotuksellisesti kuin muutenkin.

Onnistuneet yritysjärjestelyt asiantuntijan avulla

Niin verotusasiat kuin muutkin yritysjärjestelyiden juridiset sekä liiketoiminnalliset seikat on siis huomioitava tarkoin vaihtoehtoja punnitessa. Monimutkaisessa prosessissa asiantuntijan osaaminen ja kokemus tarjoavat usein korvaamattoman avun. Asiantuntija osaa ottaa huomioon eri yritysjärjestelyihin liittyvät piirteet ja niiden vaikutuksen yritykseesi, ja mahdollistaa mahdollisimman kannattavan toimintatavan valinnan ja sen onnistuneen läpiviennin.

Ammattilainen kannattaa ottaa kumppaniksi heti prosessin alusta asti, ja kartoittaa yhdessä toimintasi tilanne ja vaihtoehtosi yrityksesi toiminnan järjestämiseen. Näin saat lisäarvoa jo esimerkiksi yritystarkastuksen (due diligence) aikana ja varmistut siitä, että kaikki sujuu asianmukaisesti alusta asti. Asiantuntija myös auttaa kaikkia osapuolia sopeutumaan muutokseen ja tekemään siitä mahdollisimman sujuvan.

2018-03-19T11:42:46+00:00 19.03.2018|Konsultointi, Yrityskaupat|

Yrityskaupat – mitä niissä on otettava huomioon?

Yrityskaupat ovat pitkä prosessi ja kestävät usein yli vuoden, jos kauppoja saadaan syntymään lainkaan. Kaupan kohteena voi olla koko yritys ja kaikki sen osakkeet, tai osa yhtiön osakkeista tai sen liiketoiminnasta. Kauppojen valmistelu, ostajan löytäminen ja sopimusten laatiminen on työlästä ja vie aikaa. Jos olet ostamassa, ei myöskään sopivan ostokohteen löytäminen, saati kaupan toteutuminen, ole itsestäänselvyys.

Valmistele yrityskaupat huolella

Jotta kauppa saataisiin tehtyä mahdollisimman nopeasti ja ylipäätään onnistumaan, kannattaa valmistelut aloittaa ajoissa ja olla valmis panostamaan asiaan. Ennen myyntiprosessin aloittamista voidaan paljon työtä tehdä etukäteen, ja nopeuttaa täten kauppojen syntymistä. Asiantuntijan konsultoiminen nopeuttaa prosessia sekä pienentää yrityskauppojen riskejä sekä tuo prosessiin tarvittavaa selkeyttä ja objektiivisuutta. Asiantuntijan käytöstä aiheutuvat kustannuksetkin koko yrityskaupan hinnasta ovat marginaaliset. Ammattilaisen näkemys tilanteestasi ja parhaasta tavasta menetellä on arvokas apu onnistuneiden kauppojen läpiviennissä.

Ennen kauppaprosessiin käynnistämistä mieti ratkaisua monelta kannalta ja keskustele tarvittaessa asiantuntijan kanssa eri vaihtoehdoista, jotta voit perustella päätöksesi ja seistä sen takana. Aloittaessasi myyntiprosessin kerää kaikki yrityksen asiakirjat, kuten sopimukset ja muut asiakirjat, joilla on yrityksen toiminnan tai arvonmäärityksen kannalta merkitystä. Lisäksi tarvitset tilinpäätökset ja olennaisen kirjanpitoaineiston viimeiseltä kolmelta vuodelta.. Ilman asianmukaista dokumentaatiota ei yrityskauppoja kannata tehdä. Puuttuvat tiedot eivät herätä luottamusta ostajassa, ja vaikuttaa näin ostohalukkuuteen ja kauppahinnan muodostukseen. Pohdi aina mitä haluaisit tietää yrityksestä, jos toimisit ostajana ja käytä tarvittaessa asiantuntijaa apunasi.

Myyjän kannattaa tarkistaa ostajan taustat sekä tutustua muutoinkin prosessin aikana ostajaan sekä tiimiin, jonka on määrä tulla pyörittämään yrityksen operatiivista toimintaa myyjän sijasta tai rinnalle. Näin voi varmistua, että ostaja on samalla aallonpituudelle myyjän kanssa etenkin tilanteissa, joissa työtä on tarkoitus jatkaa yhdessä tai myyjän mahdollisesti jäädessä vähemmistöosakkaaksi. Vastaavasti ostajan tulee yrityksen dokumentaatioon perehtymisen lisäksi tutustua huolellisesti myös yrityksen markkinaan, toiminnan edellytyksiin ja sen kasvumahdollisuuksiin sekä yrityksen operatiivisesta toiminnasta vastaaviin ihmisiin. Vain tuntemalla hyvin nämä seikat voi ostaja laskea hankinnalle perusteltavissa olevan arvon ja kauppahinnan.

Yrityskauppojen rahoittaminen on toisinaan vaikeaa, mutta rahoitusmahdollisuuksista kannattaa tiedustella hyvissä ajoin, sillä hyviin ja perusteltuihin hankkeisiin sitä on saatavissa. Jos olet myymässä, muista vaatia ostajaa allekirjoittamaan salassapitosopimus, jotta et joudu yritysvakoilun kohteeksi tai alista yritystäsi markkinahuhuille, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti työntekijöihisi ja asiakkaisiisi.

Luo realistinen strategia

Myös strategian luominen on yrityskaupoissa tärkeää. Pyri myymään kokonaisuus, joka luo eniten arvoa, ja jonka mahdollisimman moni on kiinnostunut ostamaan. Vaikka haluaisit myydä koko yrityksen, potentiaaliset ostajat voivat olla kiinnostuneita vain osasta liiketoimintaasi. Voi olla siis kannattavampaa myydä ensin osa liiketoiminnastasi ja kehittää jäljellejäävää liiketoimintaa tuottavasti siten, että voit sitä myöhemmin kasvattaa tai tarvittaessa myydä.

Arvonmäärityksen on oltava realistinen ja otettava huomioon, millainen mahdollinen ostaja olisi, millaisia yrityksiä toimialalla on, ja millainen ja mihin perustuva arvo niillä on. Epärealistisilla vaatimuksilla heti myyntiprosessin alussa saatat karkottaa kaikki ostajat ja pilata kaupat.

Muista, että ostajalla on aina vaihtoehto jättää kauppa tekemättä eikä myyjällä useinkaan ole pakkoa myydä yritystä tai sen osaa. Ostajan ja myyjän on hyvä pitää mielessä, että arvonmääritykset, joihin ostotarjoukset ja kauppahintatoiveet perustuvat, ovat usein ammattilaisen tekemiä laskelmia, ja niitä ei kannata yrittää liikaa venyttää ilman päteviä perusteluja.

Ole perillä siitä, mitä allekirjoitat

Kauppakirja on tutkittava huolella. Onko siinä määritelty, mitä tapahtuu, jos sovitut asiat eivät toteudukaan? Mihin kauppahinta perustuu ja mitä tapahtuu, jos sen perusteena olevat tiedot tai olettamukset eivät pidäkään paikkaansa? Tilanteet voivat aina muuttua, joten kaikkien sovittujen asioiden kohdalla kannattaa pysähtyä ja tarkistaa, että tiedät, mitä tapahtuu, jos tulee mutkia matkaan. Varmista myös, että kauppakirjasta löytyy kaikki tärkeimmät asiat ja olet ne ymmärtänyt, sillä sitä, mitä et kauppakirjassa ole sopinut, et voi toiselta osapuolelta kauppahinnan maksamisen jälkeen vaatia. Asiantuntijan avulla voit olla ainakin varma, että paperit ovat kunnossa.

Yrityskaupat kannattaa toteuttaa ammattilaisen kanssa riskien minimoimiseksi. Wirkan Deal Maker W -palvelu on ketterä kumppanisi yrityskaupoissa, olit sitten myymässä tai ostamassa. Lue lisää palvelusta täältä.

2018-03-05T14:56:20+00:00 05.03.2018|Konsultointi, Yrityskaupat|

Liiketoiminnan konsultointi käytännössä

Kaksi viikkoa sitten kirkastimme, mitä konsultointi voi antaa yrityksellesi ja liiketoimintasi kehittämiselle. Saatoit jäädä kuitenkin miettimään, millä tavoin liiketoimintaa voi konkreettisemmin viedä eteenpäin. Pureudutaan nyt aiheeseen tarkemmin.

Tuotteiden ja palveluiden myynti ja osto

Yrityksen toiminnalle on tärkeää, että tuotteiden ja palveluiden myynti ja osto sujuu jouhevasti ja mahdollisimman tuottavasti. Monesti yritys voi kuitenkin kohdata tilanteen, jossa sen erinomainen tarjonta ei mene kaupaksi tai yritys tarvitsisi tietyn tuotteen toiminnan kehittämiseen ja myynnin kasvattamiseen, mutta sopivaa ratkaisua ei ole löytynyt. Jotta liiketoiminta ei jämähdä paikoilleen, on löydettävä oikeat ostajat ja myyjät, ja saatava potentiaalisia tarjouksia, jotka johtavat tuottoisaan kauppaan.

Konsultointi yrityskaupoissa

Liiketoimintaa voi lähteä viemään eteenpäin myös yrityskaupan kautta ostamalla kilpailijan osakekannan tai osan tämän liiketoiminnasta. Voit myös kohdata tilanteen, jossa kannattavin ratkaisu on omasta liiketoiminnasta luopuminen osittain tai kokonaan. On siis löydettävä sopiva ostaja tai kiinnostava ostokohde ja toteuttava sitten onnistuneet kaupat. Myös uuteen yritysjärjestelyyn liittyvät liikkeenjohdon ja juridisen puolen asiat on laitettava kuntoon, jolloin konsultointi on usein paikallaan.

Strategian kehittäminen ja toiminnan optimointi

Yrityksen kannattavuuden ylläpito ja kasvumahdollisuuksien luominen vaativat toimivan strategian. Liiketoiminnan kehittäminen vaatii myös strategian kehittämistä; on hahmotettava yrityksen toiminnan kenttä ja sen kokonaiskuva sekä oma ja kilpailijoiden asema, jotta pystytään elämään markkinoiden sykkeen tahdissa. On myös optimoitava oma toiminta, jotta yritystoiminnalle saavutetaan paras mahdollinen kannattavuus. Täytyy siis tarkastella oman tuotannon tehokkuutta ja selvittää sekä minimoida yllättävätkin kustannukset ja riskit.

Johtamisen kehittäminen

Liiketoiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että yrityksen hallinto toimii tehokkaasti. Jotta yritys voi kehittyä, on hallinto järjestettävä tehokkaasti ja kehitettävä operatiivista ja strategista johtamista. Myös yrittäjien ja yritysjohdon edustajien koulutus ja valmennus auttaa liiketoiminnan kehittämisessä, kun yrityksen henkilöstöllä on vahva osaaminen, tietämys ja johtamistaidot.

Liiketoiminnan kehittäminen on mahdollista monin eri tavoin, mutta konsultointi on usein välttämätöntä onnistuneessa muutoksessa. Wirka tarjoaa opastusta kaikkiin kehittämisen osa-alueisiin eri palveluiden kautta. Esimerkiksi Agency W:n avulla hoidamme tuotteidesi myynnin tai oston ketterästi, ja varmistamme parhaan mahdollisen tuoton ja Business W tulee apuun, kun strategiasi kaipaa kehittämistä. Kaikki Wirkan palvelut löydät verkkosivuilta, mutta voit myös laittaa suoraan viestiä – mietitään yhdessä, mikä olisi paras keino liiketoimintasi kehittämiseen.

2018-02-13T08:54:27+00:00 13.02.2018|Konsultointi|

Liiketoiminnan kehittäminen – miten yrityksesi voi hyötyä konsultoinnista?

Liiketoiminnan kehittäminen on välttämätöntä. Parhaimmillaan konsultointi on yrityksesi tarvitsema ponnahdusalusta tuottavampaan ja kilpailukykyisempään toimintaan – pahimmillaan valitettavasti kallis ja turhauttava prosessi, jonka paha maku ei hevin lähde suusta. Liikkeenjohdon konsultoinnin merkitys organisaatioissa on kuitenkin kasvujohteista, sillä digitaalisen myllerryksen ja globalisaation kelkassa pysyminen vaatii yrityksiltä myös ketteriä käännöksiä oman liiketoiminnan kestävyyden varmistamiseksi ja täten syntyy myös tarve ulkopuoliselle erityisosaamiselle. Konsultointia ei siis kannata arastella, vaan valjastaa se rohkeasti ajuriksi yrityskelkkasi eteen. Mitä hyötyä siitä sitten voi olla?

Kun omat tiedot, taidot tai aika ei riitä

Jokapäiväiset valinnat yrityksissä perustuvat siihen tietämykseen, mitä kyseisellä hetkellä on päätöksen tekijän tiedossa ja tarjolla, ja tähän tietämykseen perustuvat myös yrityksen valinnat liiketoimissa. Menestyvä yritys on usein askeleen edellä kilpailijoitaan, jolloin kattavat tiedot omasta pelikentästä ovat avainasemassa. Muuntautumiskykyiset yritykset kiilaavat paalupaikoille modernissa markkinataloudessa, joten yritysjohtajan on tärkeää tiedostaa, koska omat tiedot tai aika seuloa faktat valtavasta tietovirrasta ei vain riitä, ja ymmärtää, milloin on viisainta turvautua asiantuntijan neuvontaan. Konsultti tuo yritykseesi oman erikoisosaamisensa, ja voi myös puolestasi aktiivisesti etsiä ja soveltaa tietoa, pitäen yrityksesi ajan tasalla.

Kun liiketoiminnan kehittäminen on ajankohtaista, konsultti auttaa muutoksessa

Konsultti on yleensä kumppanisi muutostilanteissa. Asiantuntijuutta voi tarvita esimerkiksi yrityksen laajentuessa, myynnin polkiessa paikallaan tai omien kehittämisideoiden testaukseen.

Yritysostoissa ulkopuolinen taho voi varmistaa neuvottelujen sujuvuuden, sopimuksen juridisen pätevyyden ja sinulle parhaimman mahdollisen kaupan. Jos yrityksesi tuote tai palvelu ei houkuttele ostajia, voi ulkopuolinen silmäpari nähdä kehityskohdat, joita ei itse huomaa, ja myös keksiä ratkaisuja, jotka eivät ehkä olisi kirkastuneet omien urautuneiden ajatusten voimin tai auttaa sinua huomaamaan ne ajatukset ja ideat, jotka olet jo synnyttänyt, mutta joita ei ole vielä laitettu täytäntöön huomion siirryttyä väliaikaisesti toisaalle. Myös ennen uusien ideoiden viemistä käytäntöön voi olla kannattavaa kääntyä asiantuntijan puoleen ja saada riippumattoman ammattilaisen mielipide idealleen sekä kehitysehdotuksia vieläkin paremman lopputuloksen hiomiseksi. Uraauurtavalle ideallekin on hyödyllistä saada puolueeton näkökulma etenkin kauaskantoisten, kilpailukykyysi vaikuttavien päätösten äärellä.

Onnistunut konsultointi on siis voimavara yrityksellesi ja auttaa onnistuneen muutoksen läpiviennissä. Kannattaa siis hetkeksi pysähtyä miettimään, voisiko liiketoimintasi saada lisäpotkua alkaneeseen vuoteen ammattilaisen avulla. Osaavan kumppanin avulla vältät myös mahdollisesti monta sudenkuoppaa ja saat arvokasta näkökulmaa yrityksesi toimintaan.

2018-02-05T11:33:33+00:00 30.01.2018|Konsultointi|

Tarina alkaa

Kyllä, olenhan minä ollut monessa mukana. Lukuisissa yritysjärjestelyissä. De-listaamassa yhtiötä pois pörssistä pääomasijoittajan lunastettua sen koko osakekannan. Mukana pitkässä ja kattavassa transformaatioprojektissa. Tehostamassa muutaman tuhannen henkilön ja muutaman sadan miljoonan euron myyntiä tekevän yhtiön yleis- ja sopimushallintoa tukien samalla tuon organisaation ainoana lakimiehenä kaikkia yrityksen funktioita. Ollut mukana toteuttamassa tuon organisaation myyntiä pääomasijoittajalta seuraavalle. Hypännyt mukaan start upin kelkkaan, juuri kun raketin keula osoitti kohti kaakkoa ja pysynyt kyydissä siihen saakka, kun pääomasijoittaja myi tuon yhtiön merkittävälle teolliselle ostajalle. Tehnyt pitkää päivää ja välillä uupunutkin. Nauttinut työstäni ja halunnut aina ylittää itseni. Arvostanut kollegoitani ja työyhteisöjäni. Antanut paljon, mutta saanut vielä enemmän

Silti jokin minussa on pitkään sanonut, että voisin olla enemmän. Antaa enemmän. Saada enemmän. Jos vain uskaltaisin.

Jäätyäni pois edellisen työnantajani palveluksesta kesällä 2017 halusin ottaa aikaa itselleni. Lapsilleni. Levätä hyvällä omallatunnolla lähes vuosikymmenen mittaisen rankan rypistyksen jälkeen. Koin ansainneeni sen. Enkä kadu sitä. Silti päässäni kaikui nuo sanat, mitä yllä kirjoitin. Ole enemmän. Anna enemmän. Saa enemmän. Uskalla!

Olenhan minä aiemminkin konsultoinut asiakkaita ja saanut hyvää palautettakin. Teinhän minä sitä jonkin verran syksyn mittaankin. Mutta en ole uskaltanut. En ennen kuin nyt. Hypätä. Yrittää. Katsoa miten minun käy, kun ryhdyn todenteolla yrittäjäksi. Olen ollut urani aikana monessa mukana, tukenut eri funktioita, kerännyt osaamispääomaa lähes kaikesta yrityksen liiketoimintaan liittyvästä ja tehnyt paljon töitä. Joskus jopa hieman liikaa. Silti en ole aiemmin uskaltanut. Yrittää. En, ennekuin nyt.

Luulin olevani kovaksi keitetty kokemukseni johdosta. Tiedänhän paljon asioita liiketoiminnasta, joita harva lakimies tietää. Olenhan ollut mukana caseissa, jollaisia harva lakimies kohtaa kertaakaan elämässään. Olenhan selvinnyt aiemmissakin tehtävissä, joten yrittäjyys, senhän luulisi olevan helppoa ja ainakin palkitsevaa, kun asiakkaita saa laskuttaakin.

Niin, niin sitä luulisi. Aiemmin olin töissä valtavassa organisaatiossa, joka kuitenkin toimi kuin junan vessa. Jokainen funktio toimi. Mutta se johtui siitä, että noita funktioita pyörittivät erinomaiset ihmiset. Olinhan minäkin yksin lähes koko viimeisen vuosikymmen ajan vastaten käytännössä koko tuon ajan edustamani organisaation lakiasioista. Siinäpä se. Sain keskittyä siihen missä olen hyvä. Olla mukavuusalueellani. Vaikka päivät olivat pitkiä, en joutunut ajattelemaan miten domainit saa kytkettyä webhotelliin ja sähköpostit toimimaan päätteestä riippumatta. En joutunut miettimään juuri mitään, mikä ei liittynyt yrityksen lakiasioihin tai sidosryhmien kanssa käytäviin neuvotteluihin. Halusin kyllä miettiä. Halusin oppia ja ymmärtää, opinkin, ja nyt pyrin tuomaan sen saman osaamisen asiakkaideni hyväksi. En siis koskaan ollut yksin. Aina löytyi työkaveri, joka osasi auttaa kysymyksessäni, jonka sisältöä en edes itse ymmärtänyt. Minulla oli aina organisaation ja työyhteisön tuki takanani.

Nyt hyppäsin. Vaikka Wirka Oy perustettiin jo keväällä 2015, en ollut aiemmin uskaltanut ryhtyä yrittäjäksi eikä siihen olisi ollut mahdollisuuttakaan. Nyt tuli tilaisuus. Tartuin siihen. Katsotaan miten miehen käy.

Väitän. Ja väitän omakohtaisen kokemukseni perusteella, että yhtiölakimies ei ole koskaan yksin vaikka olisi organisaationsa ainoa lakimies. Nyt yritän yksin, mutta en sittenkään ole yksin vaikka siltä välillä tuntuukin. Tuntuu siksi, että kahlaan usein epämukavuusalueella ja törmään asioihin, joista en usko koskaan edes kuulleeni. Mutta sitten muistan. En ole yksin. Minulla on erinomaisia yhteistyökumppaneita kuten Kupli Oy, upeita asiakkaita ja mahtavia läheisiä. Kiitos, te autoitte minua hyppäämään. Pistetään rattaat pyörimään ja hyvä kiertämään.

Taputan itselleni. Minä uskalsin. Minä hyppäsin. Yritän. Olen yrittäjä. Ja onnellinen ja ylpeä sen johdosta.

2018-02-06T21:20:45+00:00 02.01.2018|Yleinen|