Esimiestyön kehittäminen

Liiketoiminnan kehitys kumpuaa työntekijöistä. Työntekijöiden toiminta ja kehittyminen ja samalla koko yrityksen toiminta ovat taas riippuvaisia esimiestyöstä organisaatiossa. Johtamisella vaikutetaan työntekijöiden motivaatioon, työpaikan ilmapiiriin ja moneen muuhun seikkaan, jotka ovat rakennuspalikoita asetettuihin tavoitteisiin pääsyssä. Toimintaympäristön muuttuessa myös johtamisen on muututtava ja kehityttävä. Näin ollen jatkuva esimiestyön kehittäminen on oltava osa kilpailukykyistä ja tuottavaa yritystä.

Hyvällä johtamisella osaajat pysyvät talossa

Hyvä johtaminen tukee työntekijöiden kehittymistä ja viihtymistä työpaikalla. Jos esimiestyö takkuaa, työntekijöillä on nykyään paljon matalampi kynnys vaihtaa organisaatiosta toiseen ja saman yrityksen palveluksessa vietetty aika onkin laskeva käyrä. Asiantuntijoista ja hyvistä tekijöistä on kova kilpailu, jolloin on erityisen tärkeää luoda johtamisen avulla yrityskulttuuri, johon työntekijän haluavat jäädä. Toisaalta taas pitkät työurat johtavat helposti toiminnan urautumiseen, jota voidaan estää henkilöstön kehittämisellä.

Esimiestyön kehittäminen alkaa esimiehestä itsestään

Hyvä esimies on läsnä, kuuntelee ja innostaa työntekijöitä ja hallitsee valmentavan johtamisotteen. Tämä onnistuu vasta, kun esimies tuntee itsensä, omat toimintatapansa ja osaa tunnistaa ja kehittää heikompia osa-alueitaan. Esimiestyön kehittäminen alkaa siis esimiehestä itsestään, jotta hän saa valmiudet kehittää johtamisellaan alaistensa hyvinvointia ja toimintaa sekä antaa heille tilaa käyttää ja kehittää parhaiten omaa osaamistaan yrityksen hyväksi. Esimies myös tukee henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa ja on aidosti mukana alaistensa toiminnassa.

On hyvä pitää mielessä, että yrityksen sisäinen ilmapiiri välittyy myös asiakkaan saamaan palveluun. Myös alati vaihtuva henkilöstö voi lähettää negatiivistä viestiä asiakkaille. Esimiestyötä kehittäessä on siis hyvä arvioida, kuinka menetelmät tukevat asiakaskokemustasi.

Tavoitteiden ja vastuualueiden kirkastaminen tehostaa toimintaa

Innostavan ilmapiirin lisäksi yrityksen tehokkuuteen vaikuttaa tavoitteiden viestiminen ja roolien asettaminen yrityksessä. Selkeästi määritellyt ja koko organisaatiolle viestityt tavoitteet tukevat tehokkuutta ja lisäävät työntekijöiden motivaatiota. On siis tärkeää, että etenkin esimiehet ymmärtävät yrityksen strategian ja tavoitteet ja osaavat niiden pohjalta ohjata alaisiaan oikeaan suuntaan. Lisäksi hallinto on rakennettava tehokkaalla tavalla ja tehtävänkuvat ja vastuualueet tulee olla selkeästi määritelty koko henkilöstölle.

Kilpailukykyinen ja dynaaminen organisaatio panostaa johtamisen kehittämiseen. Wirkan Management W -valmennuksessa kehitetään esimiestaitoja kokonaisvaltaisesti ja järjestetään yrityksesi hallinto tehokkaalla tavalla.

2018-07-11T05:14:37+00:00 11.07.2018|Valmennus|

Millaista on yritysjohdon sparraus?

Kirjoitin viimeksi siitä, kuinka johdon valmennus tukee yrityksesi kehitystä sen eri vaiheissa. Yritysjohdon sparraus on tärkeää esimerkiksi muutostilanteissa, liiketoiminnan lukkotilanteissa tai ajatusten ja yrityksesi suunnan kirkastamisessa. Jäitkö kuitenkin vielä miettimään, millaista yritysjohdon sparraus oikeasti käytännössä on? Asian konkretisoimiseksi kerron, kuinka sparraus rakentuu Wirkan kanssa.

Mitä yritysjohdon sparrauksessa tehdään?

Ennen valmennuksen aloittamista teemme alkukartoituksen tilanteestasi ja tavoitteistasi. Tämän perusteella määräytyy myös sparraustapaamisten painopisteet: keskitytäänkö enemmän liiketoiminnan kehityskohtien määrittämiseen ja ratkaisemiseen vai valmennettavan henkilökohtaisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen? Yritysjohdon sparraus on kuitenkin aina kokonaisuus, jossa kaikki osa-alueet ovat tärkeitä ja muodostavat menestyksen kokonaisuuden.

Sparrauksessa saat riippumattoman ja puolueettoman kumppanin ja ammattilaisen, joka pystyy tarkastelemaan asioita näkökulmista, jotka ovat jääneet liian läheltä katsottuna huomaamatta. Esiin nousee ideoita ja asioita, jotka olisivat voineet jäädä muuten pimentoon. Näitä ideoita ja asioita viedään edelleen eteenpäin, jotta päästään konkreettisiin ratkaisuihin ja tuloksiin.

Sparraus ei rajoitu vain henkilökohtaisiin tapaamiskertoihin, vaan yhteydenpito jatkuu myös tapaamisten välillä puhelimitse kysymysten tai ajatusten herätessä. Kehitys jatkuu ja syvenee myös tapaamisten välillä valmentajan tarjoaman aineiston perusteella tehtävien analyysien avulla. Näin varmistamme jatkuvan kehityskaaren ilman pitkiä katkoksia ja parhaimman mahdollisen tuloksen.

Yritysjohdon sparraus perustuu aina ehdottomaan luottamuksellisuuteen. Valmentaja on keskustelukumppani, jonka kanssa löydetään avoimen keskustelun johdattamana oikeat keinot ja työkalut kehittämistä koskeviin kysymyksiin. Valmennus on tuloksekasta yhteistyötä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yritysjohdon sparraus auttaa saavuttamaan tavoitteet

Yritysjohdon sparraus tukee yksilön ja yhteisön tavoitteiden saavuttamisessa. Valmentaja on kumppani, tuki sekä kirittäjä, jonka avulla tavoitteisiin oikeasti päästään, eikä leikkiä jätetä kesken. Saavutettua kehitystä jatketaan myös itsenäisesti sparrauksen päätyttyä siinä karttuneiden taitojen ja tietämyksen avulla. Valmennuksen hedelmistä viestitään koko organisaatiolle, jotta sen hyödyt saadaan integroitua yrityksen toimintaan, eivätkä ne jää vain johdon sisäiseksi kehitykseksi.

Voisiko yritysjohdon sparraus olla toimiva työkalu sinulle ja yrityksellesi? Wirkan liikkeenjohdon ja liike-elämän laajalla ymmärryksellä voit täydentää omaa sekä yrityksesi osaamista ja saat lojaalin kumppanin kehitykseesi. Kartoitamme yrityksesi tilanteen ja tarpeesi veloituksetta, joten ota yhteyttä jo tänään!

2018-04-20T07:47:27+00:00 20.04.2018|Valmennus|

Johdon valmennus – yrityksesi kehityksen tukena

Matkalla hyväksi johtajaksi ei ole oikopolkuja. Kun yritys ja ympäristö muuttuvat ja kehittyvät, yrityksen johdon on kehityttävä niiden mukana. Nopeasti liikkuvan yrityskentän myötä myös organisaatiot ovat jatkuvassa muutoksessa ja perinteinen johtamismalli murroksessa. Johdon valmennus on dynaamisen, tehokkaan ja menestyvän organisaation tukena.

Miten johdon valmennus voi auttaa yritystäsi?

Johdon valmennus on aina ajankohtaista, sillä johdon jatkuva kehittäminen vie myös yritystä eteenpäin. Se on erityisen tarpeellista esimerkiksi, kun organisaatio on muutoksessa, liiketoiminta polkee paikallaan tai tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja. Valmennuksella voidaan tunnistaa menestyksekkään liiketoiminnan kannalta tärkeimmät johtamisen toimintatavat sekä heikot kohdat, jotka kaipaavat kehittämistä. Johdon valmennus voi auttaa myös mission ja vision kirkastamisessa ensin johdolle, ja sitten viestimään ne selkeästi eteenpäin koko organisaatiolle, jotta työntekijät pystyvät sitoutumaan yrityksen päämäärään ja työskentelemään sitä kohti.

Johdon valmennus tukee myös yrityksen johdon järjestämisessä tehokkaalla tavalla, mikä on liiketoiminnan kannalta kriittistä. Valmennuksen avulla voidaan kehittää esimerkiksi strategisen johtamisen ja tietojohtamisen taitoja, riskienhallintaa sekä eri hallinnollisten osastojen syvempää yhteistyötä. Lisäksi valmennuksella voidaan parantaa henkilöstölähtöistä johtamista ja kehittää organisaation vuorovaikutusta, mikä tukee valmiutta ratkaista ongelmat sisäisesti. Myös johdon sisällä johtamisalueiden vaihtuminen vaatii usein valmennusta johdon tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

Johdon valmennus auttaa toteuttamaan onnistuneen muutoksen

Erityisesti muutostilanteiden johtaminen kaipaa usein valmennusta, sillä monessa yrityksessä ollaan lähes jatkuvasti jonkinlaisen muutoksen äärellä ja niiden hallitseminen haastaa yritysten johtoa kehittymään. Onnistunutta muutosta ei tule pitää itsestäänselvyytenä, mutta ulkopuolisen tahon tietämystä ja asiantuntemusta hyödyntämällä voidaan todennäköisemmin saavuttaa haluttu lopputulos. Johdon valmennus sparraa organisaation avainhenkilöt kohtaamaan muutoksen vaatimukset ja pitämään työyhteisön tehokkaana ja tuloksellisena muutoksen keskelläkin.

Muutostilanteita ovat esimerkiksi erilaiset yritysjärjestelyt, toimintatapojen muuttaminen tai avainhenkilön vaihdos. Onnistunut muutos tarvitsee ajurikseen johdon, jolla on riittävä ymmärrys ja taidot muutoksen läpiviemiseksi ja valmiudet selvitä siitä ilman suuria haittoja liiketoiminnalle. Esimerkiksi yrityksien fuusioituessa johdolla on kriittinen tehtävä luoda uusi, yhtenäinen organisaatio, jossa työntekijät ovat sitoutuneita ja motivoituneita työskentelemään myös uudessa asetelmassa.

Kaipaatko sparrausta johtamiseen? Wirka tarjoaa johdon valmennusta kaikenkokoisille yrityksille eri toimialoilta – ota yhteyttä!

2018-04-06T09:54:22+00:00 06.04.2018|Valmennus|